Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-220107-0005
Ngày nộp: 07/01/2022
Ngày hẹn trả: 18/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong