Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LỮ CAO NGUYÊN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-220106-0006
Ngày nộp: 06/01/2022
Ngày hẹn trả: 11/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong