Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN PHƯỚC NGHĨA
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-220106-0023
Ngày nộp: 06/01/2022
Ngày hẹn trả: 13/01/2022
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả