Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THẢO
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-220105-0005
Ngày nộp: 05/01/2022
Ngày hẹn trả: 14/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong