Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI THỊ MAI SÂM
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-220104-0003
Ngày nộp: 04/01/2022
Ngày hẹn trả: 13/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong