Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN MỸ HÒA
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211231-0006
Ngày nộp: 31/12/2021
Ngày hẹn trả: 12/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong