Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ HUỲNH THÙY TRÂM
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211231-0004
Ngày nộp: 31/12/2021
Ngày hẹn trả: 21/02/2022
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong