Kết quả tìm kiếm
Người nộp : THAO THỊ HÀ MY
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211231-0004
Ngày nộp: 31/12/2021
Ngày hẹn trả: 24/01/2022
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong