Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ VĂN HINH
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-211231-0001
Ngày nộp: 31/12/2021
Ngày hẹn trả: 07/02/2022
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong