Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN TIẾN
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-211230-0012
Ngày nộp: 30/12/2021
Ngày hẹn trả: 07/01/2022
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả