Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ MAI ANH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210603-0004
Ngày nộp: 03/06/2021
Ngày hẹn trả: 08/07/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong