Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Phạm Thị Hân
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211230-0003
Ngày nộp: 30/12/2021
Ngày hẹn trả: 21/01/2022
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả