Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ KIM ANH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211230-0001
Ngày nộp: 30/12/2021
Ngày hẹn trả: 11/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong