Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ DIỄM
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-211229-0003
Ngày nộp: 29/12/2021
Ngày hẹn trả: 27/01/2022
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong