Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN BÁ TƯỜNG LINH
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211229-0003
Ngày nộp: 29/12/2021
Ngày hẹn trả: 20/01/2022
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong