Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM NGỌC HƯNG
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211229-0001
Ngày nộp: 29/12/2021
Ngày hẹn trả: 20/01/2022
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả