Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-211229-0002
Ngày nộp: 29/12/2021
Ngày hẹn trả: 13/01/2022
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả