Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM TUÂN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211228-0009
Ngày nộp: 28/12/2021
Ngày hẹn trả: 31/12/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong