Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN DANH HÒA
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-211228-0002
Ngày nộp: 28/12/2021
Ngày hẹn trả: 16/02/2022
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong