Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN THIỆN
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-211228-0004
Ngày nộp: 28/12/2021
Ngày hẹn trả: 26/01/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả