Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ DUNG
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211228-0003
Ngày nộp: 28/12/2021
Ngày hẹn trả: 19/01/2022
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong