Kết quả tìm kiếm
Người nộp : MAI TRUNG TIẾN
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-211228-0087
Ngày nộp: 28/12/2021
Ngày hẹn trả: 09/02/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong