Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211227-0010
Ngày nộp: 27/12/2021
Ngày hẹn trả: 30/12/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả