Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ ĐÌNH TUYẾN
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-211227-0006
Ngày nộp: 27/12/2021
Ngày hẹn trả: 25/01/2022
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong