Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ THANH VIÊN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211227-0005
Ngày nộp: 27/12/2021
Ngày hẹn trả: 06/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong