Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HẢI
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211227-0004
Ngày nộp: 27/12/2021
Ngày hẹn trả: 18/01/2022
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả