Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM HUY THOẢN
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-211227-0003
Ngày nộp: 27/12/2021
Ngày hẹn trả: 04/01/2022
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong