Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN KIÊN QUYẾT
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211224-0004
Ngày nộp: 24/12/2021
Ngày hẹn trả: 05/01/2022
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong