Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN XUÂN DŨNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211224-0010
Ngày nộp: 24/12/2021
Ngày hẹn trả: 29/12/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong