Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ QUANG TRÀ
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210603-0003
Ngày nộp: 03/06/2021
Ngày hẹn trả: 22/06/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong