Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ CẢNH TOÀN
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211224-0004
Ngày nộp: 24/12/2021
Ngày hẹn trả: 17/01/2022
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong