Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN THỊ ÁNH LOAN
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210603-0001
Ngày nộp: 03/06/2021
Ngày hẹn trả: 24/06/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong