Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐOẠT MINH SƠN
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-211221-0040
Ngày nộp: 21/12/2021
Ngày hẹn trả: 19/01/2022
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả