Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM VĂN THUẬN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211221-0003
Ngày nộp: 21/12/2021
Ngày hẹn trả: 30/12/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả