Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG NHƯ LAI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211221-0001
Ngày nộp: 21/12/2021
Ngày hẹn trả: 30/12/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong