Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN ẢNH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211221-0003
Ngày nộp: 21/12/2021
Ngày hẹn trả: 07/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả