Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐỨC DU
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211220-0008
Ngày nộp: 20/12/2021
Ngày hẹn trả: 29/12/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả