Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ DUY LAM
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211215-0004
Ngày nộp: 15/12/2021
Ngày hẹn trả: 13/01/2022
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong