Kết quả tìm kiếm
Người nộp : DẶNGD THỊ HỒNG NHUNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211209-0001
Ngày nộp: 09/12/2021
Ngày hẹn trả: 12/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong