Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM VĂN THUẬN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211208-0003
Ngày nộp: 08/12/2021
Ngày hẹn trả: 17/12/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả