Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ HOÀNG PHÚC
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-211208-0016
Ngày nộp: 08/12/2021
Ngày hẹn trả: 20/01/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả