Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHÒNG KHÁM BỆNH BÁC SỸ ĐỊNH THẠC
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210602-0001
Ngày nộp: 02/06/2021
Ngày hẹn trả: 30/06/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong