Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG ĐỨC HUY
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211206-0004
Ngày nộp: 06/12/2021
Ngày hẹn trả: 07/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong