Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐINH THỊ NHƯ Ý
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210601-0002
Ngày nộp: 01/06/2021
Ngày hẹn trả: 15/06/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả