Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ HỒNG MẬN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211201-0006
Ngày nộp: 01/12/2021
Ngày hẹn trả: 20/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong