Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ ANH THƯ
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-211201-0001
Ngày nộp: 01/12/2021
Ngày hẹn trả: 18/01/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong