Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THẾ KHOA
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-211130-0003
Ngày nộp: 30/11/2021
Ngày hẹn trả: 16/02/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong