Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ NGUYỆT
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210601-0006
Ngày nộp: 01/06/2021
Ngày hẹn trả: 10/06/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong