Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG VĂN HIỆP
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-211126-0001
Ngày nộp: 26/11/2021
Ngày hẹn trả: 18/01/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong