Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THƯỜNG
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-211125-0012
Ngày nộp: 25/11/2021
Ngày hẹn trả: 25/11/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả